प्रतिबेदन
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक:
1 आ.व. २०७९/८० को विरुवा उत्पादन तथा अ. ल्या. भइ यस आ.व. को अन्त्यमा डिभिजन वन नर्सरीहरुमा स्टक कायम रहेका एक वर्षिय र बहु बर्षिय विरुवाहरुको विवरण प्रतिबेदन 2080-05-12 डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पा View Details
2 आ.व. २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्ममा डिभिजन वन कार्यालय रोल्पा मार्फत गरिएको मुख्य मुख्य वृक्षारोपण, विरुवा उत्पादन, पार्क निर्माण तथा रिचार्ज पोखरी निर्माण सम्बन्धि कार्यहरुको संक्षिप्त विवरण प्रतिबेदन 2080-05-10 डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पा View Details
3 आ.व. २०७९/८० मा रोल्पा जिल्लाका विभिन्न सामुदायिक वनहरुबाट भएको खोटो निकासी तथा राजश्व संकलनको विस्तृत विवरण प्रतिबेदन 2080-05-10 डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पा View Details
4 आ.व. २०७९/८० को अन्त्यसम्ममा नविकरण तथा नयाँ गठन गरी कायम हुन आएका सामुदायिक तथा कबुलियती वनहरुको विवरण प्रतिबेदन 2080-04-12 डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पा View Details
5 आ.व. २०७९/८० मा एक वडा एक पोखरी कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण गरिएका पोखरीहरुको विवरण प्रतिबेदन 2080-04-01 डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पा View Details
6 मिति २०७९/०४/ २४ मा स्वीकृत पञ्च बर्षिय कार्ययोजना अनुसार रोल्पा जिल्ला स्बाथित राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट बार्षिक संकलन हुने जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारहरुको विवरण प्रतिबेदन 2079-04-24 डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पा View Details
7 आ.व. २०७८/७९ मा अनुगमन गरिएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको विवरण प्रतिबेदन 2079-04-15 डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पा View Details
8 सामुदायिक वनको अनुगमन तथा मूल्यांकन पुस्तिका २०७९ रोल्पा प्रतिबेदन 2079-04-15 डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पा View Details
9 डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पाको मिति २०७९/०४/१३ मा लुम्बिनी प्रदेश, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पञ्चवर्षिय कार्ययोजना र सो को IEE प्रतिवेदनको प्रस्तुतीकरण प्रतिबेदन 2079-04-13 डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पा View Details
10 डिभिजन वन कार्यालय रोल्पाको आ.व. २०७८/७९ को वार्षिक प्रगती समीक्षा गोष्ठीको प्रस्तुतिकरण प्रतिबेदन 2079-04-08 डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पा View Details
11 आ.व. २०७८/७९ को वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन प्रतिबेदन 2079-04-01 डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पा View Details
12 CF_LF_database for update 2079/03/32 प्रतिबेदन 2079-03-31 डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पा View Details
13 डिभिजन वन कार्यालयबाट आ.व. २०७८/७९ मा प्रकाशित ब्रोसियर-रोल्पामा बहुउपयोगि वनस्पति सतुवा (Satuwa): दिगो व्यवस्थापनका चुनौती र सम्भावनाहरु प्रतिबेदन 2079-03-25 डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पा View Details
14 डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पाबाट आ.व. २०७८/७९ मा प्रकाशित ब्रोसियर : रोल्पाको जलजला (Jaljala) : धार्मिक र पर्यापर्यटनको उत्कृष्ट सम्भावनाको क्षेत्र प्रतिबेदन 2079-03-25 डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पा View Details
15 डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पाबाट आ.व. २०७८/७९ मा प्रकाशित ब्रोसियर मयूर महिला (Mayur Mahila CF) सामुदायिक वन, रोल्पा : मयूर पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको क्षेत्र प्रतिबेदन 2079-03-25 डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पा View Details
16 आ.व. २०७७/७८ को बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रतिबेदन 2078-08-13 admin View Details
17 डिभजन वन कार्यालय रोल्पाको आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमहरु प्रतिबेदन 2078-07-11 View Details
18 डिभजन वन कार्यालय रोल्पाको आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमहरु प्रतिबेदन 2078-07-11 View Details
19 आ.व. २०७६-०७७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रतिबेदन 2077-06-14 View Details
20 आ.व. २०७६-०७७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रतिबेदन 2077-06-14 View Details
21 वार्षिक प्रगति प्रतिबेदन आ.व. २०७५/७६ प्रतिबेदन 2076-10-12 View Details
22 वार्षिक प्रगति प्रतिबेदन आ.व. २०७५/७६ प्रतिबेदन 2076-10-12 View Details
23 वार्षिक कर्मचारी प्रतिवेदन प्रतिबेदन 2076-09-10 View Details