डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पाको मिति २०७९/०४/१३ मा लुम्बिनी प्रदेश, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पञ्चवर्षिय कार्ययोजना र सो को IEE प्रतिवेदनको प्रस्तुतीकरण

डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पाको पञ्च वर्षिय वन व्यवस्थापन योजना र सो को IEE प्रतिवेदनको स्वीकृतीको लागि मिति २०७९/०४/१३ मा लुम्बिनी प्रदेश, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा यो प्रस्तुतीकरण गरिएको ।