सामुदायिक वनको अनुगमन तथा मूल्यांकन पुस्तिका २०७९ रोल्पा

आ.व. २०७८/७९ मा रोल्पा जिल्ला अन्तर्गतका सामुदायिक वनहरुको अनुगमन तथा मूल्यांकन तथ्यांकको आधारमा विश्लेषण गरी तयार पारिएको