डिभिजन वन कार्यालय रोल्पाको आ.व. २०७८/७९ को वार्षिक प्रगती समीक्षा गोष्ठीको प्रस्तुतिकरण

लुम्बिनी प्रदेश, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०७८/०४/०८ मा होटल पाम, बुटवलमा आयोजना गरेको बार्षिक प्रगती समीक्षा गोष्ठीमा गरिएको प्रस्तुतीकरण

सम्बन्धित प्रकाशन

Voting Centre Rolpa

2079-07-28 | Babu Ram Pokhrel, Division Forest Office, Rolpa

मिति २०७९/०४/ २४ मा स्वीकृत पञ्च बर्षिय कार्ययोजना अनुसार रोल्पा जिल्ला स्बाथित राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट बार्षिक संकलन हुने जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारहरुको विवरण

2079-04-24 | डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पा

आ.व. २०७८/७९ मा अनुगमन गरिएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको विवरण

2079-04-15 | डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पा

सामुदायिक वनको अनुगमन तथा मूल्यांकन पुस्तिका २०७९ रोल्पा

2079-04-15 | डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पा

डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पाको मिति २०७९/०४/१३ मा लुम्बिनी प्रदेश, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पञ्चवर्षिय कार्ययोजना र सो को IEE प्रतिवेदनको प्रस्तुतीकरण

2079-04-13 | डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पा