प्रस्तावित जलजला संरक्षित वनको लागि रेन्जर पदको लागि आवश्यकता सम्बन्धी सुचना

रेन्जर/वन प्राविधिक आवश्यकता सम्बन्धी १५ दिने सूचना प्रकाशन गरिएको ।