ऐन
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक:
1 सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, तेस्रो संशोधन २०७५/११/१९ समेत ऐन 2079-04-15 कानून आयोग नेपाल View Details
2 लुम्बिनी प्रदेश वन ऐन २०७८ ऐन 2078-08-01 लुम्बिनी प्रदेश सरकार View Details
3 नेपाल सरकार वन ऐन २०७६ ऐन 2076-06-27 Nepal Law Commission View Details