बोलपत्र
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक:
1 डिभिजन वन कार्यालय रोल्पाको दाँते ओखरको बिरुवा खरिदको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना बोलपत्र 2079-07-02 डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पा View Details
2 टिमुरको फल डाँक बढाबढद्वारा लिलाम विक्री सम्बन्धी १५ दिने सूचना बोलपत्र 2078-12-18 डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पा View Details
3 डिभिजन वन कार्यालय रोल्पाको दाँतेओखरको ग्राफ्टिङ विरुवा खरिद सम्बन्धी तेस्रो पटक प्रकासित १५ दिने सूचना बोलपत्र 2078-11-21 डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पा View Details
4 डिभिजन वन कार्यालय रोल्पाको दाँतेओखरको ग्राफ्टिङ विरुवा खरिद सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित १५ दिने सूचना बोलपत्र 2078-11-05 डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पा View Details
5 डिभिजन वन कार्यालय रोल्पाको दाँतेओखरको ग्राफ्टिङ विरुवा खरिद सम्बन्धी १५ दिने सूचना बोलपत्र 2078-10-12 डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पा View Details
6 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना बोलपत्र 2078-10-04 डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पा View Details
7 काठ दाउरा विक्रीको लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी ७ (सात) दिने सूचना बोलपत्र 2078-09-19 डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पा View Details
8 बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना बोलपत्र 2078-08-23 Division Forest Office, Rolpa View Details