महत्त्वपूर्ण लिङ्कहरू
क्र.सं कार्यालयको नाम लिंक
1 आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय मुकाम: बुटवल, नेपाल https://moeap.lumbini.gov.np/ne/
2 मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मुकाम: बुटवल, नेपाल https://ocmcm.lumbini.gov.np/
3 वन,वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय बुटवल, रूपन्देही https://moitfe.lumbini.gov.np/
4 नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाण्डौँ http://www.mofe.gov.np/